Besplatno slanje za sve web porudžbine preko 5000 din, sem za TACX.
   

Ovde navedeni uslovi korišćenja Internet stranica TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP predstavljaju pravila i odredbe kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici predmetnih stranica.

Ukoliko nastavite sa korišćenjem predmetnih stranica, smatraće se da ste pristali na sledeće pravne uslove:

 

    Ovim prihvatate i podvrgavate se materijalnom pravu Republike Srbije kao isključivo merodavnom pravu za tumačenje, primenu i pravne posledice svih dopuštenja, isključenja, i uslova upotrebe ove web stranice. Za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi sa njima, nadležni su isključivo sudovi Republike Srbije. TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP ne odgovara za pristup predmetnim internet stranicama sa teritorija država gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatraće se da je pristup internet stranicama sa navedenih lokacija preduzet svojevoljno uz odgovornost korisnika prema merodavnom pravu.

 

    Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP, ili je ustupljen TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP, a u vlasništvu je trećih lica. Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet stranica TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP pojedinačnih delova i elemenata internet stranica, logotipa TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP, bez izričitog pismenog odobrenja TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP.    Sve informacije dostupne na internet stranicama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama sa ovih internet stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

    Ovim ste upoznati i prihvatate korišćenje servisa za potrebe vođenja statistike sajta.

 

    Informacije koje TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP objavljuje na ovim internet stranicama smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovog unošenja, međutim, TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP ne garantuje za tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka objavljenih na ovim internet stranicama. TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP ne garantuje, izričito ili prećutno, za podobnost upotrebe bilo kojeg od objavljenih podataka za bilo koju svrhu, kao ni za potpunost ili korisnost bilo koje od objavljenih informacija, sistema, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na internet stranicama ne smeju se smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, te ste saglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi sa tim. TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP neće odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na ovim internet stranicama. TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP ne garantuje da će ova web lokacija uvek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ove internet lokacije na svoju sopstvenu odgovornost. Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove internet stranice, prihvataju da obeštete TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastanu nesavesnim korišćenjem materijala sa internet stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu direktnu ili indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu bez obzira da li je ista prouzrokovana namerno ili ne.

   

Prilikom poseta predmetnih stranica vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obavezujemo se da, osim ako to od nas zatraže zakonom ovlašćena lica, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili. Prikupljamo samo one lične podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Bez vaše dozvole ne otkrivamo podatke koje prikupimo na našim internet stranicama nikome izvan TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP, osim u slučajevima kad u najboljoj nameri smatramo da imamo zakonsku obavezu otkrivanja takvih podataka, i u slučajevima kad je takve podatke neohodno otkriti ovlašćenim saradnicima TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP u cilju održavanja i vođenja aktivnosti na web stranicama TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP, s tim da su ti saradnici TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP obavezni da čuvaju poverljivost takvih podataka i da ih ne otkrivaju trećim licima osim na osnovu ovlašćenja lica o čijim je podacima reč u konkretnom slučaju.

   

TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP može u svako vreme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmeniti podatke objavljene na ovim internet stranicama.

    Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka primljena putem elektronske pošte smatraće se nepoverljivom, te TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reprodukuje, koristi, raspolaže i distribuira trećim licima bez ograničenja. Dalje, slobodni smo da koristimo ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući primera radi razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.

  

 Sve fotografije, slike, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internet stranicama isključivo su vlasništvo TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na internet stranicama pripada TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP. Sva prava su zadržana. Slike i tekstovi prikazani na ovim stranicama ne smeju se kopirati i koristiti u drugim publikacijama, pisanim ili elektronskim osim uz odobrenje TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP. Drugačija upotreba materijala sa predmetnih internet stranica nije dopuštena. Korišćenjem materijala sa internet stranica, medijski korisnici obvezuju se da se u potpunosti pridržavaju ovde utvrđenih ograničenja, uslova i zahteva.

 

 

Autorska prava  © TRGOVINSKA RADNJA NAVI SHOP NEVENA VRKLJAN PR BEOGRAD.
Sva prava zadržana.

 
Bulevar Kralja Aleksandra 193, 11160 Beograd, Srbija
Tel/fax: +381 (11) 241-2362, 241-2342
Mail: office@navishop.rs

    

                            

Copyright © Navishop Beograd, Srbija. Sva prava zadržana.